1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Цей Договір регулює взаємовідносини Сторін щодо оплатного надання послуг Виконавцем Замовнику з планування, консультацій щодо здійснення покупки вантажу (автомобіля) на території США та організації доставки вантажу усіма видами транспорту.2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Обов'язки Виконавця:

2.1.1. Сприяти організації покупки автомобіля, в тому числі:

2.1.1.1. За заявкою Замовника шукати, підбирати, презентувати автомобілі Замовнику з залученням Дилерів на території США;

2.1.1.2. Організувати участь Замовника самостійно або через Виконавця в аукціоні з продажу автомобілів;

2.1.1.3. Проконсультувати за необхідності Замовника своїми силами або силами третіх осіб щодо здійснення переказу грошей Замовником для оплати виграного автомобіля в необхідні терміни.

2.1.2. Організувати доставку придбаного автомобіля на територію України відповідно до умов цього Договору Замовнику, в тому числі:

2.1.2.1. Відправити Замовнику всі оригінали документів, необхідних для отримання автомобіля в порту призначення. При виконанні даного пункту, Виконавець має право за погодженням із Замовником направити зазначені документи юридичній особі, яка зареєстрована в Україні, для проведення митних формальностей при перетині автомобілем кордону держави України;

2.1.3. Надавати Замовнику на будь-якому етапі виконання умов Договору, на його запит, якнайшвидше, але не більше 2 (двох) календарних днів, інформацію про хід виконання Виконавцем своїх зобов'язань за цим Договором.

2.1.4. Надавати інші послуги за домовленістю Сторін.

2.2. Обов'язки Замовника:

2.2.1. Надавати Виконавцю за запитом необхідну та достовірну інформацію та документацію (скановану копію паспорта, ІПН), щодо особистості покупця для реалізації доручених завдань, за винятком конфіденційної інформації, обмеженої чинним правом країни Замовника;

2.2.2. Своєчасно і в повному обсязі сплатити Виконавцю грошові суми, передбачені п. 3. цього Договору.

2.2.3. Отримати сплачений автомобіль в пункті, визначеному Сторонами.3. ЦІНА І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Послуги Виконавця, пов'язані з організацією доставки автомобіля Замовнику, оплачуються наступним чином:

3.1.1. Замовник перераховує на підставі Договору визначений Виконавцем аванс, а саме:

- за загальних підстав розмір платіжу в гривні складає еквівалент 500 (п'ятсот) доларів США;

- у разі, якщо транспортний засіб, який планує купувати Замовник, є в значній мірі пошкодженим або втопленим, що підтверджується відповідним тайтлом, Замовник сплачує аванс в сумі, гривневий еквівалент якого складає 2 000,00 (дві тисячі) доларів США;

- при виборі Замовником транспортного засобу, вартість якого в США перевищує суму 10 000 (десяти тисяч) доларів США, Замовник сплачує Виконавцю аванс у розмірі 10% від передбачуваної вартості автомобіля.

3.1.2. Остаточний розрахунок здійснюється на підставі виставленого за два тижні до дати прибуття вантажу в порт призначення рахунку Виконавця.

3.2. Додаткові витрати Виконавця, які виникли у зв'язку з виконанням Договору, сплачуються Замовником протягом 3 (трьох) банківських днів з дати виставлення відповідного рахунку.

3.3. Оплата за цим Договором проводиться безготівковим шляхом в національній валюті України (гривні).

3.4. У разі відмови Замовника від послуг Виконавця до дати початку аукціону, Виконавець повертає сплачений аванс Замовнику в повному обсязі. Сторони домовилися, що у випадку, якщо Замовник відмовився від надання послуг Виконавця після початку аукціону – аванс Замовнику не повертається.4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Сторона, яка порушила зобов'язання, визначені цим Договором та/або чинним законодавством, зобов'язана відшкодувати понесені витрати Стороні, права або законні інтереси якої порушено. Склад та розмір відшкодування витрат визначаються Сторонами у відповідності до чинного законодавства.

4.2. Виконавець відшкодовує всі документально підтверджені витрати Замовника, прямо пов'язані з порушенням Виконавцем умов цього Договору. Відшкодування витрат Замовнику здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів з дати отримання письмової претензії Замовника з підтверджуючими документами.

4.3. Виконавець не впливає на портові операції, наявність місць на судні, на розклад суден, транзитний час, встановлений судновласниками і операторами суден для доставки контейнера, яке залежить від їх рішень, отже, Виконавець не відповідає за будь-які затримки доставки з причин цього роду.

4.4. Виконавець володіє правом притримання автомобіля Замовника, за якими здійснюється ТЕО, до проведення всіх взаєморозрахунків. Таке право полягає в праві притримувати вантаж або документи на вантаж, що знаходиться в його володінні, до моменту оплати послуг Виконавця і відшкодування понесених ним в інтересах Замовника витрат.

4.5. Всі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.


5. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання договірних зобов'язань, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, а саме: війни, блокади, саботажу, пожежі, повені, землетрусу, громадянських заворушень та інших незалежних від сторін обставин, які вони не могли передбачити, уникнути і які виникли після підписання цього Договору.

5.2. Сторона, для якої склались обставини, зазначені в п. 5.1. цього Договору, повинна повідомити іншу Сторону про початок і кінець дії таких обставин. Доказом обставин непереборної сили, які склалися, є довідка, видана Торгово-промисловою палатою одній зі Сторін.


6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін (при наявності) та діє до повного виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором.

6.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.3. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, які оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.4. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.7. КІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Після набрання чинності цим Договором, всі попередні переговори за ним, листування втрачають юридичну силу.

7.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними, у цьому Договорі реквізитів, і зобов'язуються своєчасно, у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних з цим несприятливих наслідків.

7.3. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони вчинені в письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками (при наявності).

7.4. Для виконання умов цього Договору Виконавець має право без попередньої згоди Замовника залучати інших осіб (фізичних або юридичних), резидентів країни перебування Замовника.

7.5. Підписанням даного договору Замовник надає добровільну згоду на обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання і використання ) своїх персональних даних з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин; адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистики; та забезпечення реалізації інших відносин, які вимагають обробки персональних даних.

Виконавець
ТОВ "Грін Логістік Україна"
Юридична Адреса:65003,Одеська обл.,
м.Одеса,
вул Церковна,буд 19
Код за ЄРДПОУ 42548138
ІПН 425481315532
П/Р(Формат IBAN)
UA363071230000026000030605610
в ПАТ "Банк Восток" МФО 307123
П/Р(Формат Iban)
UA693510050000026009878949768
в АТ "Укрсиббанк"МФО 351005
+30674654443
buh@glukraine.com.ua
law@glukraine.com.ua